SỐC với sản lượng Thu hoạch tôm thẻ chân trắng nước ngọt

Nuôi tôm thương phẩm ở vùng nước có độ mặn thấp đã đạt được thành công. Tuy nhiên, không có nghiên cứu dài hạn nào về phản ứng tăng trưởng của tôm nuôi trong nước ngọt. Trong nghiên cứu hiện tại, tôm thẻ chân trắng Panaeus vannamei được nuôi trong nước ngọt ở ba mật

Giỏ Hàng (0 items)

No products in the cart.