SỐC với sản lượng Thu hoạch tôm thẻ chân trắng nước ngọt

Nuôi tôm thương phẩm ở vùng nước có độ mặn thấp đã đạt được thành công. Tuy nhiên, không có nghiên cứu dài hạn nào về phản ứng tăng trưởng của tôm nuôi trong nước ngọt.

Trong nghiên cứu hiện tại, tôm thẻ chân trắng Panaeus vannamei được nuôi trong nước ngọt ở ba mật độ (90, 120 và 170 con/m2) và so sánh kết quả về tốc độ tăng trưởng, mối quan hệ trọng lượng chiều dài và dữ liệu hệ số điều kiện. Dữ liệu trọng lượng được ghi lại trong quá trình thử nghiệm 210 ngày để ước tính tốc độ tăng trưởng theo mối quan hệ trọng lượng chiều dài và yếu tố điều kiện. Kết quả tăng trọng cho thấy hệ thống nuôi nước ngọt là khả thi với các tác động từ mật độ. Tốc độ tăng trưởng giảm khi mật độ tăng thể hiện mối quan hệ nghịch đảo. Tỷ lệ sống giảm khi mật độ tăng lên cùng với sự khác biệt giữa các lần điều trị. Một mô hình tiềm năng như được sử dụng để phân tích mối quan hệ trọng lượng chiều dài của điều trị. Độ dốc khác nhau giữa các nghiệm thức theo thử nghiệm ANCOVA và Tukey. Các số mũ của hàm cho thấy rằng xử lý 120 con tôm m-2 đã tạo ra các sinh vật có tốc độ tăng trưởng bình thường trong điều kiện tốt. Nghiệm thức 90 con tôm m-2 tạo ra tăng trưởng sinh khối dương và nghiệm thức 170 con tôm m-2 sinh trưởng sinh trưởng âm.

Nguồn Yotube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỏ Hàng (0 items)

No products in the cart.