Diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2022 của Bà Rịa – Vũng Tàu đạt 6.500 ha

Theo Chi cục Thủy sản Bà Rịa – Vũng Tàu, sản lượng nuôi trồng thủy sản tháng 10 của tỉnh đạt 1.858 tấn, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2021.

Sản lượng nuôi trồng thủy sản tháng 10 năm 2022 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đạt 1.858 tấn, tăng 3% so với cùng kỳ 2021. 

Theo thống kê, diện tích nông nghiệp tháng 10/2022 của Bà Rịa – Vũng Tàu là 5.917 ha, trong đó diện tích nông nghiệp nước ngọt là 1.852 ha, chiếm 31%, diện tích nước mặn, lợ là 4.064 ha, chiếm 68%. Quảng canh 576 ha, chiếm 10%, quảng canh cải tiến 4.890 ha, chiếm 82%, bán thâm canh 125 ha, chiếm 2%, thâm canh 326 ha, chiếm 5,5%.

Diện tích nuôi trồng thủy sản đến năm 2022 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ước đạt 6.518 ha, đạt 100% kế hoạch. Sản lượng nuôi trồng thủy sản ước tính đến cuối năm 2022 đạt 20.588 tấn, tăng 796 tấn, tương đương 4% so với năm 2021, đạt 101% kế hoạch.
Nhìn chung, tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản 10 tháng năm 2022 tăng, sản lượng tăng tập trung ở nhóm tôm thẻ chân trắng và thủy sản khác, giảm ở các nhóm còn lại. Trong đó, sản lượng nhóm tôm thẻ chân trắng tăng mạnh nhất.
Năm 2022, tổng diện tích nông nghiệp của Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục giảm so với năm 2021, diện tích giảm tập trung theo hình thức quảng canh và quảng canh cải tiến, diện tích nuôi tôm thâm canh ứng dụng công nghệ cao tiếp tục giảm. tăng nên sản lượng tăng so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, cơ cấu sản phẩm tăng tập trung ở nhóm hàng tôm nước lợ có giá trị kinh tế cao nên tốc độ tăng trưởng cùng kỳ vẫn đạt kết quả khá.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỏ Hàng (0 items)

No products in the cart.